..:::|Us^mC|:::..

Vietcong Clan..... Marináků Hrajeme na verzi 1.1

.

.

Členové ..:::|Us^mC|:::.. Buxi,Hawk,Kill a nove členy stále hledáme

Online

TOPlist

No Cheater

Z diskuze

|Přísaha|:..

Kodex cti příslušníka námořní pěchoty

svazek bratrství

 

1. Všichni námořní pěšáci jsou respektováni ve své osobitosti individuální integritě ,ale musí se podřídit společně autoritě velení.

2. Námořní pěšák nikdy nelže, nepodvádí a neokrádá své druhy, ale je naopak vždy připraven jim pomoci v čase, kdy je to třeba.

3. Všichni námořní pěšáci využijí stoprocentně svých vloh a schopností k tomu, aby jednotka splnila úkol. Neodradí je žádná námaha ani osobní ztráty.

4. Jednotka je bez ohledu na počet svých členů disciplinovanou rodinou, kde vzájemné vztahy jsou založeny na úctě a respektu k druhému.

5. Veškeré problémy a potíže v jednotce jsou řešeny adresně a účinně.

6. Bez rozdílu kulturní úrovně, vzdělání a společenského původu je v jednotce vytvářeno a uchováváno vědomí společného poslání a atmosféra vzájemného pochopení.

7. Stát se nejlepším vyžaduje tvrdou individuální práci na sobě, týmovou souhru a vědomí, že nic z toho nepřichází lehce samo o sobě.

8. Každý námořní pěšák si za svůj výkon zaslouží uznání, respekt a ocenění.

9. Poznání a pochopení tvých bratrů ve zbrani ti umožní hledět na věci ,,jejich očima" stejně dobře jako svýma vlastníma.

10. Snížení výkonnosti a sebevědomí jednotlivce nesmí nikdy vést k poklesu celistvosti a pevnosti jednotky jako celku.

11. Vědomí bratrství je závislé od jeho přijetí a respektování všemi příslušníky námořní pěchoty.Znak a pečeť Námořní pěchoty

Historie znaku námořní pěchoty je úzce spjata s historií sboru samotného. Vzhled dnešního znaku nese stopy ornamentů nejranějších evropských námořních pěchot, stejně jako Britská Královská Námořní Pěchota. Znak získal svou současnou formu v roce 1868. Vystřídal tak mnoho ornamentů a rozlišovacích značek a stal se oficiálním označením Sboru.

 

V roce 1776 používal sbor jako označení stříbrnou, nebo cínovou kotvu omotanou provazem. Omotaná kotva tvoří část symbolu ještě dnes. Změny nastaly v letech 1798, 1821 a 1824. V roce 1834 byl předepsán jako označení mosazný orel jehož rozpětí křídel bylo tři a půl palce.

V ranných dobách tvořilo označení mnoho rozlišovacích znamení včetně černých kokard, šarlatových chocholů a žlutých pásek a střapců. V roce 1859 se na slavnostních důstojnických uniformách objevily ozdoby vypracované z bílého a žlutého kovu. Design znázorňoval ochranu Spojených států, polovinu věnce, polnici a písmeno M.

V roce 1868, velící důstojník Brigádní Generál Jacob Zeilin jmenovaný výborem, napsal zprávu o různých možnostech označení Sboru Námořní pěchoty. 13. listopadu 1868 předložil svou zprávu výboru. O čtyři dny později byla zpráva schválena velícím důstojníkem a 19. listopadu byla podepsána ministrem námořnictva.

Znak doporučený tímto výborem se skládal z glóbu (západní polokoule) protnutého kotvou omotanou provazem a doplněn orlem s rozepjatými křídly. Znak je samostatně doplněn stuhou nesoucí latinské heslo Semper Fidelis (Vždy Věrný). Označení na uniformách vynechává stuhu s heslem.

Hlavní design znaku byl pravděpodobně odvozen ze symbolu Britské Královské Námořní pěchoty "glóbus a vavříny" Glóbus na znaku Námořní pěchoty spojených států značí službu v jakékoli části světa. Orel také značí celý svět, ačkoli to možná nebyl záměr návrháře. Orel který byl vybrán pro znak USMC je chocholatý orel, jenž se nachází na celém světě. Orel zobrazený na státní pečeti Spojených států je orel bělohlavý, který se nachází pouze v severní Americe. Kotva, jenž se používá od založení USMC v roce 1775 značí obojživelnou povahu námořní pěchoty.

22. června 1954 prezident Dwight D. Eisenhower podepsal vládní příkaz, který schvaluje vzhled oficiálního znaku Námořní pěchoty spojených států. Nový znak byl navržen na žádost Velícího důstojníka sboru námořní pěchoty, generála Lemuela C. Shepherda ml.

Nový znak je bronzový a skládá se z tradičních symbolů námořní pěchoty, chocholatého orla zobrazovaného od roku 1868 však nahradil americký orel bělohlavý zobrazovaný, jak stojí na západní polokouli glóbu, která je položena na kotvě omotané provazem a v zobáku drží stužku s heslem USMC "Semper Fidelis". Pečeť je zobrazovaná na šarlatovém pozadí obtočená stužkou v barvě námořnické modři a okraj tvoří kruh z lana zlaté barvy. Modrá stuha nese zlatý nápis "Department of the Navy" a "United States Marine Corps". V roce 1955 byl symbol zobrazený ve středu této pečeti přijat jako oficiální znak USMC.

 Semper Fidelis
Motto Sboru Námořní Pěchoty

Latinské "Semper Fidelis" (Vždy Věrný) asi nejlépe vystihuje mentalitu členů Sboru, zároveň ho Námořní Pěchota v roce 1883 přijala za své motto. Dokazuje to i skutečnost že uvnitř Sboru nikdy nebyla vzpoura, nebo dokonce jen pokus o ni.

Heslo bylo přijato v roce 1883. Před tím existovala tři, spíše tradiční, než oficiální. První pochází z doby před válkou v roce 1812, tehdy se používalo "Fortitudine" (Se statečností). Druhé " By Sea and by Land" ( Po moři a Po souši) byl zřejmě překlad hesla Britské královské Námořní pěchoty " Per Mare, Per Terram". Až do roku 1848 bylo, na památku O'Bannonova obsazení Derny v roce 1805, třetím heslem " To the Shores of Tripoli" ( K břehům Tripoliska). V roce 1848, po návratu Praporu Námořní pěchoty který se účastnil bitvy o Mexico City, do Washingtonu, bylo toto heslo doplněno na " From the Hall of the Montezumas to the Shores of Tripoli" ( Od síní Montezumova paláce k břehum Tripoliska). Tato oprava vyvolala myšlenku, že první sloka hymny Sboru Námořní Pěchoty byla složena členy praporu jenž útočil na vrchol Chapultepec.

Stojí za zmínku že USMC má společné heslo s Anglickým 11. pěchotním Devonshireským plukem, jedním z nestarších pěchotních pluků britské armády, známým jako " Bloody Eleventh" (Krvavý Jedenáctý), jehož heslo je také " Semper Fidelis".


[   ]


Hymna Námořní Pěchoty Spojených států

From the Halls of Montezuma, to the shores of Tripoli
We fight our country's battles, in the air, on land, and sea
First to fight for right and freedom, and to keep our honor clean
We are proud to claim the title of United States Marine.
Our flag's unfurled in every breeze, from dawn to setting sun
We have fought in every clime and place, where we could take a gun
In the snow of far off northern lands, and in sunny tropic scenes
You will find us always on the job, The United States Marines.
Here's health to you and to our Corps, which we are proud to serve
In many a strife we've fought for life, and never lost our nerve
If the Army and the Navy, ever look on heaven's scene
They will find the streets are guarded by United States Marines.

 


Historie Hymny Námořní Pěchoty


V roce 1805 Amerika bojovala proti pirátským praktikám takzvaných berberských států ( ve své době se takto označovaly státy severní Afriky- Alžírsko, Maroko, Tripolisko, atd.) Hymna vzpomíná na obsazení Derny hrstkou námořních pěšáků pod velením poručíka P. N. O'Bannona, tehdy to bylo vůbec poprvé co vlajka s hvězdami a pruhy zavlála po bitvě nad jiným než americkým kontinentem. Hymna tuto událost popisuje slovy " To the Shores of Tripoli" (k břehům Tripoliska). Později, dne 13. září 1847 se Námořní Pěchota účastnila obsazení Mexico City a především krvavé bitvy o pevnost známou jako Montezumův palác, na pahorku Chapultepec. Tehdy pravděpodobně vznikl první verš hymny "From the Shores of Tripoli, to the Halls of Montezuma" (od břehů Tripoliska, k síním Monezumova paláce). Tehdy se psal podle tradice a v časové posloupnosti, v zájmu lepšího vyslovování však neznámý autor tyto dvě fráze přemístil, nyní zní " From the Halls of Montezuma, To the Shores of Tripoli"

Vážný pokus o pátrání po původu hymny USMC se dá nalézt v korespondenci mezi plukovníkem USMC A. S. McLemorem a Walterem F. Smithem, druhým dirigentem Marine Band. Plukovmník McLemore píše: Major USMC Richard Wallach říká, že když byl v roce 1878 v Paříži, byla melodie, v které se hymna USMC zpívá, velmi populární. Jméno opery a část refrénu bylo zajištěno Majorem Wallachem a předáno panu Smithovi. Nápěv hymny Námořní pěchoty by bylo možné nalézt i v opeře "Genevieve de Brabant". Hymna námořní Pěchoty se mírně liší, ale určitě byla z árie prevzata. Jsem informován jedním ze členů kapely, který ma Španělskou manželku, že jí je melodie velmi povědomá z jejího dětství, pravděpodobně to bude Španělská lidová píseň.

V dopise pro Majora Harolda F. Wingmana, USMC, datovaného na 18. června (1919), John Philip Sousa píše: Melodie z "Halls of Montezuma" je převzata z Offenbachovi komické opery, "Genevieve de Brabant" kde je zpívána dvěma četníky.Střelcovo krédo
od MajGen W. H. Rupertuse


Toto je má puška. Je mnoho stejných, ale tato je moje. Má puška je můj nejlepší přítel. Je můj život. Musím jí vládnout, jako vládnu svým životem.

Má puška beze mne je zbytečná. Bez mé pušky jsem zbytečný i já. Musím se svou puškou dobře střílet. Musím střílet lépe než můj nepřítel, Který se mne pokouší zabít. Musím ho střelit dříve než střelí on mně. Střelím...

Má puška a já víme, že ve válce se nepočítají náboje, které vystřelíme, zvuk či zášleh, ani dým, který vznikne. Víme, že se počítají jen zásahy.

My zasáhneme...

Má puška je člověk, tak jako já, protože je můj život. A proto ji budu znát jako svého bratra. Poznám její slabiny,její sílu, její součásti,příslušenství, mířidla a její hlaveň. Budu svou pušku udržovat čistou a připravenou, tak jako sebe udržuji čistého a připraveného. Staneme se součástí jeden druhého. To uděláme...

Před Bohem přísahám dodržovat toto krédo. Má puška a já jsme obránci mé země. Ovládneme našeho nepřítele. Jsme spasitelé našeho života.

Tak tomu bude, dokud Amerika nezvítězí a již nebude žádného nepřítele, jen Mír.